Четвер, 20.06.2024, 22:33
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт КЗ "Шевченківського НВО "ЗЗСО-ЗДО"

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 189
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту
Друзі сайту

Школа майбутнього

КЗ "Шевченківське НВО ЗЗСО-ЗДО"

Великодимерської селищної ради

Броварського району
Київської області
 
Проект
моделі закладу освіти
«Школа майбутнього»
 
ШАНС
(Школа Активного Навчання і Самовдосконалення)
 
 
     У Національній доктрині розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002р., №347 серед концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрямки розвитку освіти у І чверті XXІ століття наголошено на тому, що мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досліджень. В Україні повинні забезпечуватися прискорений інноваційний розвиток освіти, а також створюватися умови для розвитку, самоствердження та реалізації особистості впродовж життя. В Концепції Державної цільової соціальної програми « Школа майбутнього» на 2007-2010 роки, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.04.2007р., № 160-р відзначається, що на сучасному етапі розвитку освіти особливого значення набуває впровадження нових форм освітньої діяльності - особистісно-орієнтованого навчання , системної диференціації та індивідуалізації навчального і виховного процесу.
     Основними завданнями програми є: 
· створення і випробовування інноваційної моделі новітнього закладу ;
· забезпечення рівного доступу громадян до здобуття високоякісної освіти;
· упровадження педагогічних новацій і технологій;
· удосконалення системи виховання людини високої моралі та культури.
     Усе це вимагає перегляду підходів до визначення мети та завдань шкільної освіти, формуванню її змісту й організації навчально-виховного процесу. На підставі цих нормативних документів, досліджень доктора педагогічних наук, професора, завідувача лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України, автора науково-методичного посібника « Енциклопедія інтерактивного навчання» О. І. Пометун були визначені нові концептуальні підходи щодо оновлення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу в Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів Броварського району Київської області.
 
«ШАНС»
 ШКОЛА АКТИВНОГО НАВЧАННЯ і САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
 
     Інтерактивне навчання – організація вчителем за допомогою певної системи способів, прийомів, методів освітнього процесу, заснованого на:
· суб′єкт - суб′єктних стосунках педагога і учня ( паритетності);
· багатосторонній комунікації; · конструюванні знань учнем;
· використанні самооцінки та зворотного зв′язку;
·постійній активності учня.
І Основна мета школи
– формування інтелектуально розвинених, державно-відповідальних і патріотично вихованих громадян України, що здатні до самоосвіти і саморозвитку.
Завдання:
· створити у закладі таку умови навчання, за яких учень сам відкриватиме, здобуватиме й конструюватиме знання та власну компетентність у різних галузях життя:
· створити нову виховну систему засновану на збалансованості традицій освітньої системи, кращих традицій школи відповідно до сучасних ідей педагогіки самореалізації особистості, набуття нею досвіду життєтворчості;
· сформувати у випускників школи трудову і моральну мотивацію, активну громадянську та професійну позицію;
· поширити можливості соціалізації випускників.
ІІ Принципи діяльності школи « Шанс»:
· демократичності, який передбачає дотримання прав і свобод всіх учасників навчально-виховного процесу та їх відповідальності за результати діяльності;
· гуманізації відношень між суб′єктами взаємодії в начально-виховному процесі;
· активності навчання, як процесу індивідуальної реалізації дитини, що передбачає накопичення знань у ході створення учнями власних освітніх продуктів – гіпотез, досліджень, проектів, творів;
· самоцінності дитини, культури життєвого самовизначення особистості;
· диференціації та індивідуалізації процесу навчання.
ІІІ Філософія інтерактивної освіти
1 Цілі
     На відміну від традиційного навчання, яке ставить перед собою мету – передати учням і домогтися засвоєння ними якомога більшого обсягу знань, у контексті інтерактивного навчання знання набувають іншої форми. З одного боку, вони є певною інформацією про навколишній світ, особливістю якої є те, що учень одержує її не у вигляді вже готової системи від педагога, а в процесі власної активності. З іншого боку, у процесі взаємодії на занятті з іншими учнями і вчителем учень опановує систему випробуваних способів діяльності стосовно себе, соціуму, світу взагалі, засвоює різні механізми пошуку знань в індивідуальній і колективній діяльності. Тому знання, отримані учнем, є одночасно й інструментом для самостійного їх здобування.
2 Позиція учня і педагога в освітньому процесі
     При організації навального процесу в традиційній школі педагог є центральною дійовою особою, яка керує учнями, а учень – це пасивний слухач, якому іноді надається можливість продемонструвати свої знання. Стратегія інтерактивного навчання бачить насамперед учня в ролі активного учасника освітнього процесу. Взаємодія між учителем і учнями заснована на паритетності, що допускає прийняття вчителем думок і активної позиції учнів, визнання за ними права на самостійність суджень, відмову від переконання в тому, що єдино правильна думка належить педагогові.
3 Організація комунікації в навчальному процесі
     В основі комунікативного процесу в системі традиційного навчання лежить монолог педагога. Вчитель іде з готовими знаннями до учня і, використовуючи систему заохочень і покарань, змушує його прийняти інформацію як необхідну і обов′язкову. Такий спосіб односторонньої комунікації дозволяє вчителеві а короткий проміжок часу передати великий обсяг матеріалу, маючи зворотній зв′язок у вигляді коротких відповідей учнів. За умови інтерактивного навчання вчитель виступає організатором навчального процесу, консультантом, фасилітатором, який ніколи не « замикає» навчальний процес на собі. Головними в процесі навчання стають зв′язки між учнями, їхня взаємодія та співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання, учні беруть на себе взаємну відповідальність за результати навчання.
4 Методи навчання
     Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх учнів. Активність учнів задається не тільки безпосередньо інтерактивним методом, але й іншими чинниками, наприклад, освітнім середовищем, створюваним у навчальному закладі.
ІV Основи виховної системи
     Наразі актуальним стало створення в сільській школі умов для розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації особистості, набуття нею досвіду життєтворчості. Теоретичним підґрунтям побудови системи виховання є програми виховної роботи для учнів 1- 4, 5- 9 та 10-12 класів, в основі яких – процеси самореалізації особистості, набуття школярами досвіду життєтворчості та самовдосконалення. Система виховної роботи в школі « Шанс» складається з трьох блоків.
І блок
     В основу виховної роботи з учнями початкових класів покладено концепцію гуманістичної психології та педагогіки життєтворчості (відповідно до програми « Колосок » ( автор Тарахан О. В. ) затвердженої Головним управлінням освіти і науки Київської ОДА).
Мета програми: сприяти особистісному зростанню кожної дитини.
Основні завдання програми:
· навчити дитину мислити, співвідносити свої вчинки з потребами суспільства;
· формувати здоровий мікроклімат у колективі, навички гармонійного співіснування з навколишнім світом, творчу та працелюбну особистість, позитивну мотивацію дитини до здорового способу життя, художньо-естетичну та екологічну культуру вихованця;
· виховувати моральні якості учнів, свідоме ставлення до праці.
ІІ блок
     Виховна система « Від «я» до « Я» для учнів 5- 9 класів ( автор програми Л. Б. Бойко) має своєю метою формування у вихованців системи цінностей, ідеалів і пріоритетів, що сприяють закріпленню позитивних установок, обранню стилю поведінки, напряму діяльності та соціальних репрезентацій, сприяння становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації відносин між нею та довкіллям. Перед учнівсько-педагогічним колективом поставлено завдання:
· формування наукового світогляду та внутрішньої потреби у самонавчанні, вміння взаємоіснувати з членами різновікового первинного колективу, виявляючи ініціативу у спілкуванні;
· привласнення позитивних цінностей сучасної сім′ї, реалізація замовлень батьків щодо морально-естетичного розвитку їхніх дітей; · реалізація індивідуальних прагнень вихованців, морально-етичне становлення особистості.
ІІІ блок
     Програма «Стань самим собою» розрахована на організацію виховного процесу з учнями 10-11 класів ( автор Шелест П. П. ).
Мета програми – сформувати життєві компетентності старшокласників, їхню готовність самостійно вирішувати життєві проблеми.
Завдання програми:
· створення умов для самореалізації особистості, утвердження принципів загальнолюдської моралі;
· сприяння оволодінню учнями державною мовою як носієм духовної культури;
· формування морально-етичних цінностей особистості, яка у своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-національними цінностями;
· забезпечення високої художньо-естетичної освіченості, активної життєвої позиції;
· стимулювання прагнення вихованців до самовдосконалення.
За результатами реалізації даних програм в системі виховної роботи школи «Шанс» прогнозується забезпечення духовно-морального зростання кожної особистості учня, який займає активну життєву позицію, здатний до самопізнання, самовизначення, самовдосконалення, самоствердження, самореалізації, проектування та творення власного життя V Модель випускника школи На нашу думку, в новому тисячолітті буде цінуватися не сума інформації, яку вдалося запам′ятати, а уміння продуктивно мислити і діяти, спільно досягати успіху, проявляти ініціативу, розвивати власний досвід. Отже, випускник школи « Шанс», на нашу думку, : · буде мати сформовану позицію щодо морально-духовних цінностей як переважних в ієрархії суб′єктивних потреб людини; · набуде нового суспільно значущого способу поведінки; · буде готовий зробити усвідомлений вибір професії, як передумову для отримання максимальних результатів від трудової діяльності; · вмітиме працювати в «команді», продуктивно діяти і досягати успіху; · сприйматиме себе таким, який він є і буде готовий до моральної самодіагностики та постійного самовдосконалення.
     За результатами реалізації даних програм в системі виховної роботи школи «Шанс» прогнозується забезпечення духовно-морального зростання кожної особистості учня, який займає активну життєву позицію, здатний до самопізнання, самовизначення, самовдосконалення, самоствердження, самореалізації, проектування та творення власного життя
V Модель випускника школи
     На нашу думку, в новому тисячолітті буде цінуватися не сума інформації, яку вдалося запам′ятати, а уміння продуктивно мислити і діяти, спільно досягати успіху, проявляти ініціативу, розвивати власний досвід.
     Отже, випускник школи « Шанс», на нашу думку, :
· буде мати сформовану позицію щодо морально-духовних цінностей як переважних в ієрархії суб′єктивних потреб людини;
· набуде нового суспільно значущого способу поведінки;
· буде готовий зробити усвідомлений вибір професії, як передумову для отримання максимальних результатів від трудової діяльності;
· вмітиме працювати в «команді», продуктивно діяти і досягати успіху;
· сприйматиме себе таким, який він є і буде готовий до моральної самодіагностики та постійного самовдосконалення.
 
Пошук
Київський час
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Погода
Погода в цей час
Погода в Україні